Nandi July 2009p1010937.jpg
Fr. Neophytos
Nandi, Kenya
p1010938.jpg
Fr. Neophytos
Nandi, Kenya
p1010939.jpg
Fr. Neophytos
Nandi, Kenya
p1010940.jpg
Fr. Neophytos
Nandi, Kenya
p1010943.jpg
Fr. Neophytos
Nandi, Kenya
p1010947.jpg
Nandi, Kenya
p1010950.jpg

St. Nicholas Academy
Nandi, Kenya
p1010955.jpg

Church & St. Nicholas Academy
Nandi, Kenya
p1010957.jpg
Nandi, Kenya
p1010958.jpg
Student
St. Nicholas Academy
Nandi, Kenya
p1010963.jpg
Fr. Neophytos & Students
St. Nicholas Academy
Nandi, Kenya
p1010964.jpg
Fr. Neophytos & Students
St. Nicholas Academy
Nandi, Kenya

  Home